Bluzy damskie i swetry mêskie

Mój m±¿ za³amany zajrza³ do szafy i powiedzia³: wszystkie swetry damskie mi siê zniszczy³y, albo s± ju¿ niemodne! Musimy zrobiæ w szafie wiosenne porz±dki! Widzê te¿, ¿e nie mam ¿adnych rozpinanych swetrów, a przecie¿ robi siê coraz cieplej. W tej szafie le¿± same swetry damskie! Jak to mo¿liwe?Bardzo ¶mieszny jest czasem ten mój mê¿ulek. Odpowiedzia³am mu: wed³ug ciebie powinny tam siê znale¼æ tylko swetry rozpinane mêskie, tak?. Oczywi¶cie potwierdzi³. W takim razie zamiast na spacer jedziemy na ³owy! Jak ja tego nie lubiê i ju¿ chcia³am ponarzekaæ dalej, ale m±¿ mi nie pozwoli³. Powiedzia³, ¿e zanim gdziekolwiek wyruszymy on przejrzy strony internetowe galerii handlowych, znajduj±cych siê w naszym mie¶cie, najbli¿ej naszego domu. I doda³, ¿e mo¿e dziêki temu uda nam siê i¶æ do sklepu i na spacer. Profesjonalista! Skupi³ siê na jednej galerii handlowej, która by³a najbli¿ej. Wypisa³ na kartkê nazwy wszystkich sklepów, w których mo¿na by³o kupiæ zarówno swetry damskie jak i swetry rozpinane mêskie. Nastêpnie skrupulatnie sprawdzi³, czy w tej samej galerii handlowej, do której siê postanowili¶my wybraæ, znajduje siê te¿ sklep, gdzie mo¿na dostaæ paski skórzane do spodni. Przejrza³ te¿ mapê galerii handlowej, ¿eby od razu pój¶æ do celu, nie gubiæ siê bezsensu. By³am pod wra¿eniem i obieca³am sobie, ¿e ju¿ nigdy wiêcej nie bêdê wiesza³a psów na Internecie! To jednak przydatna zabawka! Mój m±¿ nie lubi trawiæ czasu w sklepach tak¿e zakupy by³y konkretne. Na pierwszym sklepie jak wó³ napisane by³o: akcesoria mêskie, a wiêc domy¶li³am siê, ¿e przyszli¶my po paski skórzane do spodni, po nic wiêcej. Drugi sklep by³ bardziej ogólny, bowiem szyld g³osi³ swetry wiosenne, ale na witrynie przyklejona by³a informacja: swetry rozpinane mêskie - nowa kolekcja, zimowe bluzy damskie - ca³kowita wyprzeda¿, korzystne promocje! M±¿ b³yskawicznie wybra³ swetry (bardzo gustowne!), tak¿e mieli¶my wystarczaj±co du¿o czasu przed obiadem, ¿eby jeszcze pój¶æ na spacer do lasu.