Warsztaty samochodowe

Zapraszamy do zapoznania siê z ofert± naszego przedsiêbiorstwa. Swoj± dzia³alno¶æ prowadzimy na polskim rynku ju¿ przesz³o od piêtnastu lat, od samego pocz±tku istnienia naszej firmy zajmujemy siê produkcj± oraz sprzeda¿± takich produktów jak przede wszystkich ró¿nego rodzaju elementy do wyposa¿enia warsztatów samochodowych oraz stacji kontroli pojazdów (podno¶niki samochodowe, rolki hamulcowe, szarpaki, analizatory spalin, amortyzatory, akumulatory, testery diagnostyczne, wywa¿arki i mnóstwo innych tego typu urz±dzeñ). Drugim od³amem dzia³alno¶ci naszego przedsiêbiorstwa, od prawie piêciu lat s± meble ogrodowe, których produkcjê i sprzeda¿ proponujemy pod t± sam± nazw± firmy, co elementy do warsztatów samochodowych. S± to przede wszystkich sk³adane meble ogrodowe, wykonywane z drewna, aluminium, b±d¼ innego rodzaju materia³ów. Proponowane przez nas sk³adane meble ogrodowe s± dostarczane do najwiêkszych salonów meblowych w Polsce, które oferuj± tak¿e ten typ mebli. Mimo, i¿ ten rodzaj dzia³alno¶ci prowadzimy zaledwie od piêciu lat, ju¿ zd±¿yli¶my zyskaæ rzesze zadowolonych klientów i wspó³pracowników. Ci, którzy znaj± nas z pierwotnej dzia³alno¶ci (elementy wyposa¿enia warsztatów i stacji kontroli pojazdów), wiedz± ju¿, ¿e maja do czynienia z bardzo solidnym producentem, którego wyroby s± cenione na terenie ca³ego kraju. Ponad piêtnastoletni sta¿ i bogate do¶wiadczenie zdobyte w ci±gu ca³ej dzia³alno¶ci pozwoli³o nam na zdobycie statusu jednego z najbardziej cenionych producentów, je¶li chodzi o elementy i urz±dzenia do warsztatów samochodowych i stacji kontroli pojazdów (rolki hamulcowe, szarpaki, podno¶niki, wywa¿arki, amortyzatory, testery diagnostyczne, akumulatory, analizator spalin i mnóstwo innych tego typu). Piêæ lat temu, kiedy postanowili¶my spróbowaæ swoich si³ równie¿ jako producent mebli ogrodowych nie przypuszczali¶my, ¿e zakoñczy siê to tak szybkim sukcesem. Jako wytwórca mebli ogrodowych radzimy sobie równie znakomicie jak z elementami i urz±dzeniami warsztatowymi (rolki hamulcowe, szarpaki, wywa¿arki, podno¶niki, amortyzatory i wiele innych). Nasze sk³adane meble ogrodowe s± dostarczane do najwiêkszych sklepów i salonów meblowych w ca³ym kraju, polecane s± jako jedne z najlepszych, najbardziej funkcjonalnych i wytrzyma³ych. Zapraszamy do zapoznawania siê z nasz± ofert± zarówno, je¶li chodzi o elementy i urz±dzenia warsztatowe, jak i sk³adane meble ogrodowe.