Akcesoria do samochodu

Kiedy kupi³am nowy samochód dosz³am do wniosku, ¿e mog³abym troszkê przyciemniæ szyby. Wiedzia³am, ¿e mój znajomy zak³ada auto folie tylko najpierw trzeba je gdzie¶ zakupiæ. Uda³am siê do mojego znajomego z moim zleceniem, a on mia³ na to tylko jedn± odpowied¼: No to jedziemy na zakupy. Trafili¶my do sklepu ca³kiem poka¼nych rozmiarów, gdzie mo¿na by³o dostaæ nie tylko auto folie, ale tak¿e wszelkiego rodzaju folie takie jak folie okienne, folie przeciws³oneczne, folie antyw³amaniowe i inne, których obecnie ju¿ nie pamiêtam. Moj± uwagê przyku³y tak¿e maty, poniewa¿ te, które mam przed domem s± ju¿ kompletnie wys³u¿one. Dobrze, ¿e mój znajomy ze mn± pojecha³. Gdyby nie on, kompletnie nie wiedzia³abym, które auto folie wybraæ. Te wszystkie parametry, grubo¶æ, dopuszczalne ¶ciemnienie itd. Kompletnie nie mia³am o tym pojêcia. Dodatkowo zdecydowa³am siê tak¿e na maty. Tutaj umia³am sobie sama poradziæ i wybra³am takie, które s± nie tylko ³adne, ale równie¿ bardziej wytrzyma³e ni¿ przeciêtne. Kusi³y mnie tak¿e folie antyw³amaniowe. W moim domu mam du¿e przesuwane okno pozwalaj±ce wyj¶æ na taras. Szkoda by³oby instalowaæ w nim rolety zewnêtrzne, a ju¿ tym bardziej kraty. Pomy¶la³am, ¿e folie antyw³amaniowe umo¿liwi± zachowanie naturalnego charakteru domu, a jednocze¶nie zwiêksz± jego bezpieczeñstwo. Mój znajomy i tym razem pomóg³ wybraæ mi odpowiednie folie. Nasze zakupy zapakowali¶my do samochodu i ruszyli¶my najpierw do warsztatu mojego znajomego, gdzie w ci±gu nieca³ych dwóch godzin za³o¿y³ on auto folie. Samochód du¿o na tym zyska³. Wydaje siê teraz bardziej zadziorny, a jednocze¶nie klasyczny. Odmienionym autem podjecha³am do domu. Wyci±gnê³am z baga¿nika maty i folie na okno tarasowe. Te pierwsze roz³o¿y³am na miejscu starych, a folie zostawi³am w gara¿u. Ich monta¿em zajmê siê przy najbli¿szej okazji. To by³y udane zakupy. Sporo nowych rzeczy siê dowiedzia³am. Takie folie to bardzo po¿yteczny wynalazek. Nigdy nie patrzy³am na to z tej strony, ale jak widaæ mo¿na zmieniæ stare my¶lenie.