Amortyzatoru i uszczelki

Jestem kierowc± samochodów ciê¿arowych z kilkudziesiêcioletnim sta¿em. Dwa lata temu, wraz z koleg± postanowili¶my za³o¿yæ firmê, która bêdzie zajmowa³a siê sprzeda¿± czê¶ci i serwisem du¿ych samochodów. Po tylu latach w bran¿y wiedzia³em niemal wszystko na ten temat, podobnie mój wspólnik, dlatego biznes...

Artystyczne klosze

Wczoraj wychodzi³am z domu wieczorem - umówi³am siê z moim dobrym koleg±, z którym nie widzia³am siê ju¿ naprawdê do¶æ d³ugo. Kiedy¶ nawet co¶ tam miêdzy nami by³o, ale teraz ju¿ to jest dawno przesz³o¶ci±, choæ oboje nie mamy teraz nikogo, to jednak jeste¶my tylko dobrymi znajomymi. Nie ma chyba jednak mo¿liwo¶ci na to,...

Serwis konica minolta

Godzina pi±ta, minut trzydzie¶ci. Nie, to nie cytat wojskowej piosenki. To dok³adna godzina, w której piszê ten tekst. A w³a¶ciwie wciskam literki na klawiaturze moj± ciê¿k± g³ow±. Mam do napisania w ci±gu najbli¿szych 3 dni jakie¶ 120 artyku³ów, dlatego tez zarywam nocki wymy¶laj±c ró¿ne ciekawe i nieciekawe historyjki o dziadku z wermachtu...

Wózki elektryczne

Sprzêt rehabilitacyjny jest niezwykle wa¿nym czynnikiem, za pomoc± którego i to w znacznym stopniu, osoby poszkodowane w wypadkach, czy te¿ w wyniku komplikacji chorobowych mog± wracaæ do zdrowia, odzyskiwaæ dawn± formê i sprawno¶æ. Ale sprzêt rehabilitacyjny to tak¿e taki sprzêt, za pomoc± którego te osoby, które ju¿ nie maj± szansy na odzywanie...

Program do zarz±dzania zasobami ludzkimi

Program dla spó³dzielni mieszkaniowych to co¶, na co moja babcia od dawna czeka³a. W koñcu program dla wspólnot uzna³, ¿e nale¿y za³o¿yæ Klub Seniora i zorganizowaæ czas wolny emerytom i starszym osobom na osiedlu. Wiêkszo¶æ z nich zna³a siê co prawda ju¿ od dawna, ale mijali siê tylko w windach lub na schodowej klatce. Teraz program dla...

Kana³y pod³ogowe

drabiny, no tak i co ja mam o tym wszystkim my¶leæ? Przecie¿ ¿adne korytka nie s± mi potrzebne - nie mam ¶winek, ¿ebym musia³ im dawaæ jakie¶ korytka z po¿ywieniem - nie ma mowy, ¿ebym w ogóle mia³ jakie¶ ¶winki - w ¿yciu! Jak to siê mówi nigdy nie mów nigdy, ale jednak ja naprawdê nie móg³ bym mieæ ¿adnych takich...

Piêkny kamieù

Je¶li przyjrzymy siê dok³adniej, sk±d pochodzi wiêkszo¶æ otaczaj±cych nas przedmiotów, zdamy sobie sprawê, ¿e wiêkszo¶æ z nich pochodzi z Chin. Z tego azjatyckiego pañstwa sprowadzamy coraz wiêcej towarów. Ju¿ nie tylko telewizory, sprzêt AGD czy ubrania, ale nawet tak nietypowe rzeczy, jak ¿ywno¶æ, kosmetyki czy granit! Dlaczego tak...

Meble kuchenne - Bydgoszcz

Ju¿ w pierwszej chwili spodoba³ mi siê ten sklep. Chyba w ¿adnym innym meble kuchenne Bydgoszcz nie zrobi³y na mnie takiego wra¿enia. Bardzo lubiê przegl±daæ czasopisma o dekoracji i urz±dzaniu wnêtrz. Chêtnie chodzê te¿ na targi wnêtrzarskie i czêsto kupujê ró¿ne bibeloty do mojego mieszkania. Odwiedzam te¿ salony, gdzie mo¿na kupiæ...

Apartament Zakopane

Apartament Zakopane i hotele Poznañ, to teraz bardzo gor±cy temat. Kiedy i w którym mie¶cie pojawi siê wiêcej hoteli, które bêd± mia³y odpowiednie standardy i odpowiedni± liczbê miejsc na przyjêcie go¶ci. To w³a¶nie s± podstawowe sprawy je¶li chodzi o hotele Zakopane i hotele Poznañ. Jeszcze kilka lat temu w Krakowie nie mo¿na by³o...

Us³ugi profesjonalnych warsztatów

Precyzyjna obróbka cnc stanowi jedn± z dziedzin, które w ostatnim czasie cechuje bardzo dynamiczny rozwój. Coraz wiêksza jest liczba jest firm, których profil dzia³ania okre¶liæ mo¿emy jako fachowa obróbka cnc. Jeszcze przed paroma laty, osoby, które by³y interesowa³y takie us³ugi, jak obróbka cnc, by³y zmuszone siê sporo naszukaæ, ¿eby...

Wytrzyma³o¶æ ³añcuchów

Dzi¶ rano, zaraz po tym jak siê obudzi³em spojrza³em na zegarek zawieszony na ¶cianie. By³o wpó³ do jedenastej. Zerwa³em siê szybko, gdy¿ na ósm± mia³em pój¶æ na spotkanie z klientem. Zacz±³em siê ubieraæ w pop³ochu i ju¿ wystukiwa³em numer na telefonie komórkowym do klienta, ju¿ w g³owie...

Meble hotelowe

W ka¿dym cywilizowanym kraju funkcjonuj± stolarnie gdzie fachowcy tworz± ró¿nego rodzaju rzeczy w drewnie. Bardzo czêsto s± to na przyk³ad ³ó¿ka hotelowe czy te¿ meble hotelowe, które ku zdziwieniu wielu ludzi powstaj± g³ównie w takich zak³adach pracy. Ca³e meblowe wyposa¿enie hoteli swoje podstawy ma zawsze zrobione z drewna poniewa¿ jest to bardzo...

System kolejkowy

A to przecie¿ jest bardzo wa¿na sprawa! Dla mnie zarz±dzanie ruchem klientów w inny sposób ni¿ System kolejkowy nie jest zbyt mo¿liwe. Po prostu nawet nie umiem sobie tego wyobraziæ. Tak to w³a¶nie jest. Po prostu ka¿dy z nas ma pewnego rodzaju przyzwyczajenia, no i ka¿dy z nas ma swoje jakie¶ upodobania - wszyscy jeste¶my przyzwyczajeni do kolejek, a wiêc nawet je¶li kolejka...

Hotele w Bydgoszczy

Jak to mo¿liwe, ¿eby wszystkie noclegi bydgoszcz, noclegi Kraków, no i nawet hotele konferencje by³ po prostu pe³ne? Wszystkie hotele pe³ne? W ca³ym naszym kraju? To jest niemo¿liwe! Przecie¿ noclegi bydgoszcz, czy noclegi Kraków, czy te¿ hotele Poznañ to nie s± dwa hotele na krzy¿ w ka¿dym mie¶cie, ale przecie¿ jak w³a¶nie jest mo¿liwe, ¿eby w...

Nowy ¦wiat - centrum handlowe Rzeszów.

Gdy w grê wchodzi³y dobre sklepy Rzeszów raczej narzeka³ na ich brak ni¿ wyra¿a³ dumê z powodu ich znacz±cej liczby. Mieszkañcy ch³onêli opowie¶ci o tym, ¿e w du¿ych o¶rodkach funkcjonuje centrum handlowe, które jest czym¶ wiêcej ni¿ tylko miejscem, w którym robi siê zakupy niewiele wskazywa³o jednak na to, ¿e o...

Wycena firmy, optymalizacja i zarz±dzanie ryzykiem

Wycena firmy, zarz±dzanie ryzykiem oraz optymalizacja podatkowa to zagadnienia, o których coraz powa¿niej musz± my¶leæ kolejne firmy doradcze. Wysoki poziom tego rodzaju us³ug staje siê wyk³adni± znaczenia oferuj±cych je firm, a jakiekolwiek niedoci±gniêcia w tym zakresie s± natychmiast zauwa¿ane i podkre¶lane. Trudno oczywi¶cie nie zgodziæ siê z tym,...

System zabudowy Elfa

W momencie wykañczania w³asnego domu lub mieszkania trzeba zawsze zadbaæ o walory estetyczne aby wszystko ³adnie siê prezentowa³o. Takie rzeczy jak system elfa czy te¿ zabudowa wnêk powinny byæ powierzone jakiemu¶ fachowcowi lub projektantowi. W ten sposób szafy bêd± sta³y na swoim miejscu bardzo ³adnie komponuj±c siê z ca³a reszt± umeblowania jakie...

Moja przyczepa to mój dom

Pisa³am Wam ju¿ o naszej nowej misji? Nie? To nie mo¿liwe. Jest to przecie¿ doskona³y pomys³, dawno tak dobrego nie mia³am! Zainteresowa³a mnie ostatnio nowo otwarta na terenie podmiejskim wypo¿yczalnia kamperów, a szczerze mówi±c zafascynowa³a mnie znajduj±ca siê tam piêkna i nowa przyczepa kempingowa. Znajduj± siê tam bardzo piêkne i wygodne samochody...

Luksusowe hotele

Zielona Góra to miasto, w którym niew±tpliwie znajdziemy bardzo wiele ciekawych zabytków. Spowodowane jest to w wiêkszo¶ci tym, i¿ podczas wojny nie zosta³a w wiêkszo¶ci zniszczona zabudowa miejska. Szczególnie ciekawym miejscem do zwiedzania jest chyba jednak Stare Miasto. Znajdziemy tam bardzo wiele budynków o unikalnej architekturze, które na pewno ka¿dego oszo³omi±. Zielona...

Metale

Zabezpieczenia antykorozyjne s± potrzebne g³ównie do zabezpieczenia metali i stali. Wiele z takich obiektów jest nara¿one na dzia³ania zewnêtrznych czynników takich jak pogoda czy te¿ wilgoæ. Pod ich wp³ywem mo¿na doj¶æ do niszczenia metali, który nazywa siê korozj±. Jest to proces niebezpieczny je¶li ma miejsca w jaki¶ pojemnikach czy zbiorniach,...

Siatki foliowe

To ju¿ chyba ostatni raz, kiedy do was piszê. Nie wiem czemu, ale ostatnio zauwa¿y³em, ¿e mam potrzebê rozmawiania z lud¼mi. W naszym przypadku jest to raczej ci±g³e pisanie, ale mimo wszystko pomaga mi to bardzo. W ka¿dym razie, krótko przypomnê jak wygl±da³a sytuacja, a potem zaprezentuje jej obecne stadium. Tak wiêc, jest ze mnie producent folii polietylenowej. I muszê...

Etykiety

Od dawna zauwa¿y³em modê, w³a¶ciwie ju¿ zwyczaj, naklejania czego¶ na samochód. S± to pacynki ulubionych klubów, naklejki samoprzylepne z wieloma zmy¶lnymi obrazkami i tre¶ci±, czasem nawet szaliki. Ludzie lubi± chyba afiszowaæ siê na zewn±trz z tym, gdzie byli, co lubi± i co jest ich zdaniem fajne. Taki przekaz nios± naklejki na auto. Po pierwsze - naklejki...

Nowoczesne czasy na prezenty

Nowoczesne czasy stawiaj± przed nami wiele wyzwañ, takich, z którymi nie ka¿dy da sobie radê . Jest to jednak naturalne. Wraz z rozwojem cywilizacji wiele siê zmienia i konieczne jest radzenie sobie z nowymi sytuacjami, takimi, które jeszcze niedawno mog³y byæ dla nas szalenie k³opotliwe, takimi o jakich nawet nie my¶leli¶my jeszcze jaki¶ czas temu. Jednak jako ludzie na poziomie na pewno sobie z nimi...

Organizacja wesela

Bankiety-Warszawa? Nie wiesz, gdzie urz±dziÌ koktajl albo garden party? Nie masz pomys³u na zamkniêt± imprezê dla mediów i gwiazd, a zosta³o ci niewiele czasu? A mo¿e po prostu chcesz spêdziÌ niezapomniane popo³udnie w bardziej formalnym, profesjonalnie zorganizowanym stylu? Na wszystkie te pytania i w±tpliwo¶ci, gotowe odpowiedzi i rozwi±zania posiada firma cateringowo – eventowa...

Du¿e zapotrzebowanie na asystentów osób niepe³nosprawnych.

Nasza szko³a funkcjonuje ju¿ od 8 lat na rynku. Swoj± siedzibê mamy w Poznaniu, a filie w 4 miastach na terenie Wielkopolski. Oferujemy mo¿liwo¶æ kszta³cenia siê na wielu kierunkach. Zwiêkszaj±ca siê z roku na rok liczba s³uchaczy wskazuje na to, ¿e warto nam zaufaæ. ¦wiadczy równie¿ o tym, ¿e sposób przekazywania wiedzy jest atrakcyjny i skuteczny....

1  2  3