Sklep z szerokim asortymentem zabawek dla dzieci

W koñcu musia³am odwiedziæ sklep Elcik (www.elcik.pl), w którym mo¿na kupiæ zabawki dla dzieci. Sklep by³ niedaleko domu, po³o¿ony w bardzo ³adnej okolicy. Mój synek ma nied³ugo urodziny i chcia³by na pewno dostaæ co¶ ¶licznego. Ja oczywi¶cie my¶la³am jak mama i zdecydowa³am, ¿e najlepsze by by³y nowe mebelki dla dzieci. W koñcu ju¿ jest wiêkszy, ma inne potrzeby, dorasta. Jednak potem stwierdzi³am, ¿e to nie powinien byæ prezent, ¿e tak czy siak trzeba bêdzie zrobiæ przemeblowanie. Dlatego te zabawki dla dzieci! Sklep mia³ szerok± ofertê, bardzo du¿o ciekawych pluszaków, ale te¿ ¶wietne gry planszowe, ksi±¿eczki i klocki drewniane. Pomy¶la³am, ¿e chcia³abym daæ synkowi co¶, co go rozwinie. Przy okazji my¶la³am o innych sprawach do za³atwienia: mebelki dla dzieci zamówi siê z ulubionej strony internetowej. Sklep ma bardzo fajne meble dzieciêce, takie pomys³owe i oczywi¶cie bardzo kolorowe. Co¶ takiego w³a¶nie mój syn by pewnie chcia³. Mebelki dla dzieci zamówiê jednak jutro, na pewno mi nie uciekn±! Sklep internetowy dzia³a 24h na dobê, wiêc bêdê mia³a na to jeszcze czas. Przypomnia³o mi siê tak¿e, ¿e m±¿ mnie prosi³ o kupienie fotelika do auta, w koñcu nied³ugo jedziemy nad morze, a nie bêdzie to krótka podró¿. Najlepszy jest fotelik Recaro. Te foteliki s± wykonane z my¶l± o dziecku i jego komforcie. Oczywi¶cie zapyta³am: a bezpieczeñstwo ma³ego? M±¿ stwierdzi³, ¿e nie ma bezpieczniejszych fotelików, ¿e w tym na pewno nic z³ego siê nie przytrafi naszemu synowi. Najpierw wiêc posz³am po zabawki dla dzieci. Sklep mia³ niez³e ceny, w koñcu zdecydowa³am siê na klocki drewniane oraz litery przestrzenne, wiem, ¿e syn fascynuje siê takimi przedmiotami. Bêdzie du¿o zabawy. Potem: fotelik Recaro. Posz³am do punktu, o którym mówi³ mi m±¿. By³o tam mnóstwo fotelików. Przeró¿ne kszta³ty, kolory, materia³y. Sprawdza³am wszystko: czy materia³ oddycha, czy syn bêdzie mia³ wygodnie. Mi³y pan sprzedawca powiedzia³ mi siê, ¿e fotelik Recaro to najlepszy wybór, wiêc siê d³ugo nie waha³am.